7 QUY TẮC ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC

15/11/2021

The 7 Rules of happy life
Consider these rules to find more contentment and satisfaction with yourself and in your relationships:

1️⃣Make peace with your past, so it won’t disturb your present.
Hãy làm hòa với quá khứ của bạn, để nó không làm phiền hiện tại của bạn.

2️⃣What other people think of you is none of your business.
Người khác nghĩ gì về bạn không phải việc của bạn.

3️⃣Time heals almost everything. Give it time.
Thời gian chữa lành hầu hết mọi thứ. Hãy cho nó thời gian.

4️⃣No one is in charge of your happiness except for you.
Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn.

5️⃣Don’t compare your life to others, and don’t judge them. You have no idea what their journey is all about.
Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác, và đừng phán xét họ. Bạn không thể biết họ đã trải qua những gì đâu.

6️⃣Stop thinking too much. It’s all right if you don’t know the answers. They will come to you when you least expect it.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Câu trả lời sẽ đến với bạn vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất.

7️⃣Let Go of Unnecessary Responsibilities
Từ bỏ những trách nhiệm không cần thiết

Visits: 2

Trả lời