depression, mental iillness, rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, sức khỏe tâm thần, TÂM LÝ HỌC

9 LẦM TƯỞNG VỀ TRẦM CẢM 9 Depression Myths

Depression is one of the leading causes of disease around the world. Nonetheless, many myths and misconceptions about it persist. People who experience depression often face prejudice due to the stigma attached to mental health disorders. To help combat this prejudice and stigma, it’s important to learn the facts about depression.

Learn about some of the common myths and misconceptions surrounding depression, as well as the realities of this disease.

1. “Depression isn’t a real illness” – “Trầm cảm không phải rối loạn thực sự”
Many people mistakenly believe that depression is mere sadness or even a weakness of character. But in fact, depression is a complex mental health disorder. It has social, psychological, and biological origins, and it can be treated in a variety of ways.
Có rất nhiều người tin tưởng sai lầm rằng trầm cảm chỉ là buồn bã hay là tính cách yếu đuối. Nhưng thực sự trầm cảm là một dạng rối loạn sức khỏe tâm lý phức tạp. Nó khởi nguồn từ khía cạnh xã hội, tâm lý và sinh lý, và nó có thể được điều trị theo nhiều cách.
If you think you may be experiencing depression, don’t write it off as normal. Instead, talk to your doctor. They can help you get the support you need to manage your condition.
Nếu bạn nghĩ bạn đang mắc phải trầm cảm, đừng vội cho rằng đó là bình thường. Thay vào đó, nói chuyện với bác sĩ. Họ có thể giúp bạn tìm kiếm sự trợ giúp mà bạn cần để có thể quản lý tình huống của bạn.

2. “Antidepressants always cure depression” – “Thuốc chống trầm cảm luôn luôn chữa khỏi trầm cảm”

Depression is treatable. Among other interventions, your doctor may prescribe antidepressant medications. These drugs alter your brain chemistry. They can help address deep-rooted biological issues that may be contributing to your condition.
Trầm cảm có thể chữa trị được. Trong những phương pháp can thiệp khác nhau thì bác sĩ của bạn có thể kê thuốc chống trầm cảm để chữa trị cho bạn. Những loại thuốc này có thể thay đổi các chất hóa học trong não bộ. Chúng giúp giải quyết gốc rễ vấn đề sinh lý có thể góp phần gây ra trầm cảm.
But for many people, antidepressants alone aren’t enough. Your doctor may also recommend psychotherapy or talk therapy. Combining medications with talk therapy is a common treatment strategy.
Nhưng với nhiều người, chỉ riêng thuốc chống trầm cảm thì không đủ. Bác sĩ có thể giới thiệu điều trị tâm lý. Tổ hợp thuốc và tư vấn tâm lý là phương thức chữa trị thông thường nhất

3.“You can simply ‘snap out of it’” – “Bạn chỉ cần ‘bứt ra khỏi nó’” mà thôi
No one chooses to be depressed. Some people mistakenly believe that it happens when you allow yourself to wallow in your grief or sadness. They may think it can be cured with positive thoughts or a change in attitude.
Không ai chọn trầm cảm. Có nhiều người lầm tưởng rằng trầm cảm xảy ra khi bạn cho phép bản thân đắm chìm trong nỗi buồn. Họ nghĩ rằng trầm cảm có thể chữa khỏi với suy nghĩ tích cực hay thay đổi thái độ.
In reality, depression isn’t a sign of self-pity, weakness, or laziness. It’s a medical condition in which your brain chemistry, function, and structure are negatively affected by environmental or biological factors. If you suspect you’re experiencing it, make an appointment with your doctor.
Thực tế thì trầm cảm không phải là dấu hiệu bản thân yếu đuối, đáng thương hay lười biếng. Đó là một tình trạng y tế với các chất hóa học trong não bộ, chức năng và cấu trúc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các yếu tố môi trường và sinh lý. Nếu bạn nghĩ mình đang trải nghiệm nó thì nên làm hẹn với bác sĩ.

4.“It happens because of a sad situation”- “Nó xảy ra vì một tình huống đáng buồn”

Everyone experiences sad thoughts or unhappiness sometimes. For example, you may feel upset following the death of a loved one or the end of a relationship. Events like these can raise your risk of depression. But depression isn’t always caused by a negative incident.
Mỗi người đều từng trải nghiệm qua suy nghĩ buồn bã hoặc không vui. Ví dụ như bạn có thể cảm thấy đau thương sau cái chết của người thân hay khi một mối quan hệ kết thúc. Sự kiện như thế có thể làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm. Nhưng sự kiện tiêu cực không phải lúc nào cũng gây ra trầm cảm.
Depression can cause unexplained periods of hopelessness, sadness, and lethargy. You may also experience suicidal tendencies. These episodes can last for prolonged periods. They may arise suddenly and inexplicably, even when things in your life seems to be going well.
Trầm cảm có thể gây ra khoảng thời gian tuyệt vọng, buồn bã và thẫn thờ không thể giải thích được. Bạn cũng có thể trải nghiệm xu hướng tự tử. Những giai đoạn này có thể kéo dài. Chúng có thể bỗng dưng trỗi dậy và không có lý do gì cả, ngay cả khi cuộc sống của bạn có vẻ ổn.

5.“If your parents have depression, so will you” – “Nếu ba mẹ bạn mắc trầm cảm, thì bạn cũng vậy”

If you have a history of depression in your family, you’re more likely to develop it yourself, warns the Mayo Clinic. But experts aren’t sure how significant genetics are in determining your risk of depression. Just because your parents or other family members have experienced it doesn’t mean that you will too.
Nếu gia đình bạn có tiền sử mắc trầm cảm thì bạn có khả năng mắc trầm cảm cao hơn những người khác. Nhưng các chuyên gia không chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của di truyền trong viêc xác định nguy cơ mắc trầm cảm. Chỉ vì ba mẹ hay người thân trong gia đình bạn mắc trầm cảm, không có nghĩa rằng bạn cũng sẽ mắc bệnh.
It’s wise to be aware of your family history. But try not to worry too much about risk factors you can’t control. Instead, focus on factors that you can manage. For example, avoid abusing alcohol or drugs to help lower your risk of depression.
Chú ý đến tiền sử bệnh lý gia đình là một điều tốt. Nhưng cố gắng đừng lo lắng quá mức về các yếu tố nguy cơ mà bạn chẳng thể khống chế được. Thay vào đó chú trọng những yếu tố mà bạn có thể quản lý. Ví dụ tránh lạm dụng cồn hay thuốc để giúp hạ thấp nguy cơ mắc trầm cảm.

6. “Antidepressants will change your personality” – “Thuốc chống trầm cảm sẽ làm thay đổi tính cách bạn

Antidepressants change your brain chemistry. This might seem scary. You might worry that you’ll feel like an entirely different person when you’re taking them.
Thuốc chống trầm cảm thay đổi các chất hóa học trong não. Điều này nghe có vẻ đáng sợ. Bạn có thể lo lắng rằng bạn sẽ cảm thấy bản thân như một người hoàn toàn khác khi bạn dùng chúng.
It’s helpful to recognize that antidepressants are designed to change only certain chemicals in your brain. They may help relieve your symptoms of depression without changing your underlying personality. After taking them, many people with depression begin to feel like themselves again. If you don’t like how you feel while taking antidepressants, talk to your doctor about your treatment options.

Việc nhận ra thuốc chống trầm cảm được dùng để thay đổi một số chất hóa học trong não bộ rất có ích. Chúng có thể giúp làm giảm các triệu chứng trầm cảm mà không thay đổi tính cách bạn. Sau khi dùng chúng, có rất nhiều người mắc trầm cảm bắt đầu cảm thấy là chính mình. Nếu bạn không thích cảm giác sau khi dùng thuốc chống trầm cảm, hãy nói chuyện với bác sĩ về những lựa chọn chữa trị khác.

7. “You’ll have to be on antidepressants forever” – “Bạn phải dùng thuốc chống trầm cảm cả đời”
Antidepressants provide a long-term treatment option for many people with depression. But the length of time that you’re advised to take them can vary based on the severity of your condition and your prescribed treatment plan.
Thuốc chống trầm cảm cung cấp phương thức chữa trị lâu dài với nhiều người mắc trầm cảm. Nhưng khoảng thời gian dùng thuốc có thể khác nhau dựa trên mức độ nặng nhẹ của tình trạng và phác đồ điều trị của bạn.
You may not need to take antidepressants for the rest of your life. In many cases, your doctor may prescribe psychotherapy along with medication. This therapy can help you learn new ways of coping with life challenges and may lessen your need for medication over time. In other cases, taking antidepressants for longer periods may be the best choice for you.
Bạn có thể không cần dùng thuốc chống trầm cảm cả đời. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể giới thiệu bạn thử điều trị tâm lý chung với dùng thuốc. Điều trị tâm lý có thể giúp bạn học những cách đối phó với các thử thách trong cuộc sống và làm giảm lượng thuốc bạn cần dùng qua một thời gian. Với nhiều trường hợp khác, dùng thuốc chống trầm cảm trong một thời gian dài có thể là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

8. “Depression only affects women” – “Trầm cảm chỉ xảy ra ở phụ nữ”
Due to social pressures, many men aren’t comfortable discussing their feelings or asking for help. As a result, some people mistakenly believe that depression is a disease that only affects women.
Vì những áp lực trong xã hội mà đa phần nam giới không cảm thấy thoải mái khi nói về những cảm xúc của họ hay xin trợ giúp. Và hệ quả là có nhiều người lầm tưởng trầm cảm là rối loạn tâm lý chỉ xảy ra ở nữ giới.
That’s simply untrue. Women more commonly report symptoms of depression, but it can affect men as well. In fact, it can have serious consequences for men. They’re more likely to commit suicide than women. That’s why it’s so important to get help.
Điều này là sai lầm. Nữ giới thường báo cáo những triệu chứng phổ biến của trầm cảm nhưng rối loạn này cũng ảnh hưởng tới nam giới. Thực tế, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở nam giới. Họ thường tự tử hơn phụ nữ. Đây là lý do vì sao xin trợ giúp rất quan trọng.

9. “Talking about it only makes things worse” – “Nói về trầm cảm chỉ làm nó tệ thêm”
It’s a common misconception that discussing depression merely reinforces destructive feelings and keeps you focused on negative experiences in life. But for many people, being alone with your thoughts is much more harmful than hashing them out.
Lầm tưởng thường thấy nhất là nói về trầm cảm chỉ làm tăng thêm cảm xúc sụp đổ và giữ bạn trong vòng suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Nhưng với nhiều người, một mình với suy nghĩ trầm cảm thường gây hại nhiều hơn tống nó ra ngoài.
It may help to talk to a supportive, reliable, and nonjudgmental listener about your feelings. Your loved ones may be willing to provide a sympathetic ear. But in many cases, a certified therapist is better equipped to provide the support you need.
Nói chuyện với một người lắng nghe, không phán xét và đáng tin cậy có thể giúp đỡ rất nhiều. Người thân của bạn có thể sẳn lòng lắng nghe. Nhưng trong nhiều trường hợp thì chuyên viên tư vấn tâm lý có bằng cấp có thể giúp bạn có được sự trợ giúp mà bạn cần.

Nguồn: http://www.healthline.com/health-slideshow/9-myths-depression
“Understand the Facts: Depression.” Anxiety and Depression Association of America. Accessed May 22, 2019.
“Statistics: Major Depression.” National Institute of Mental Health. Accessed May 22, 2019.
“Depression: Overview.” National Institute of Mental Health. Accessed May 22, 2019.
“Statistics: Major Depression.” National Institute of Mental Health. Accessed May 22, 2019.
“Facts and Statistics.” Anxiety and Depression Association of America. Accessed May 22, 2019.
“Understand the Facts: Depression.” Anxiety and Depression Association of America. Accessed May 22, 2019.
“Depression in Women: Understanding the Gender Gap.” Mayo Clinic. Accessed May 22. 2019.
“Depression: Overview.” National Institute of Mental Health. Accessed May 22, 2019.
Ritchie, Hannah and Roser, Max. “Depression.” Our World In Data. Accessed May 22, 2019.
“Depression: Overview.” National Institute of Mental Health. Accessed May 22, 2019.
“Depression: Key Facts.” World Health Organization. Accessed May 22, 2019.

Hits: 5

Được gắn thẻ , , , , , ,

2 bình luận trong “9 LẦM TƯỞNG VỀ TRẦM CẢM 9 Depression Myths

  1. wow, thank you so much! Follow me to update new posts, Please! 🙂

  2. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

Trả lời